คุรุสภา มีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 มาตรา 9
คุรุสภา มีวัตถุประสงค์ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 มาตรา 8 
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา เรียกว่า "คุรุสภา" (The Teachers Council of Thailand.)
ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้มีบทบาทสำคัญต่อการจัดการศึกษาของชาติ จึงต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะอย่างสูงในการประกอบวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรมและประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพรวมทั้งมีคุณภาพและมาตรฐานเหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง

คณะกรรมการคุรุสภา

ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า คณะกรรมการคุรุสภา ตาม พ.ร.บ.สภาครูฯ พ.ศ.2546 มาตรา 12

คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ

ให้มีคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ หรือเรียกย่อว่า กมว. ตาม พ.ร.บ.สภาครูฯ พ.ศ.2546 มาตรา 21

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

ให้มีสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา รับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินงานของคุรุสภา ตาม พ.ร.บ.สภาครูฯ พ.ศ.2546 มาตรา 34

เลขาธิการคุรุสภา

ให้มีเลขาธิการคุรุสภาคนหนึ่งบริหารกิจการของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ตาม พ.ร.บ.สภาครูฯ พ.ศ.2546 มาตรา 35