การรับรองปริญญาตามมาตรฐานวิชาชีพ หลักสูตร 4 ปี

หมายถึง การรับรองปริญญาทางการศึกษา หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา (ซึ่งเป็นไปตามประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรองปริญญาตามมาตรฐานวิชาชีพ หลักสูตร 4 ปี พ.ศ. 2563 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 137 ตอนพิเศษ 140 ง 15 มิถุนายน 2563. หน้า 13.)

หลักสูตร 4 ปี

หมายถึง หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562