การรับรองหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2562

ปีการศึกษาลำดับสถาบันสถานที่จัดการเรียนการสอนชื่อหลักสูตรจำนวนนักศึกษาที่ได้รับอนุญาต
25621มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)60
25622มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพฯหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561180
25623มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพฯหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561180
25624มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐมหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)180
25625มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราชหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)180
25626มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพฯหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)150
25627มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลกหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561120
25628มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)180
25629มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนครหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)180
256210มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานีหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561120
256211มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรีหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)180
256212มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานีหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)180
256213มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยี อีสเทิร์นมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น จังหวัดอุบลราชธานีหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2562)120
256214มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น กรุงเทพฯหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)180
256215มหาวิทยาลัยตาปีมหาวิทยาลัยตาปี จังหวัดสุราษฎร์ธานีหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)60
256216มหาวิทยาลัยธนบุรี มหาวิทยาลัยธนบุรี กรุงเทพฯหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)120
256217มหาวิทยาลัยพิษณุโลกมหาวิทยาลัยพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลกหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 256060
256218มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ กรุงเทพฯหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561120
256219มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จังหวัดนครราชสีมาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)90
256220มหาวิทยาลัยหาดใหญ่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)180
256221วิทยาลัยนครราชสีมา วิทยาลัยนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)120
256222วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา วิทยาลัยนานาชาติ เซนต์เทเรซา จังหวัดนครนายกหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรภาษาไทย/ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)120
256223วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา วิทยาลัยนานาชาติ เซนต์เทเรซา จังหวัดนครนายกหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรภาษาอังกฤษ/ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)60
256224วิทยาลัยสันตพล วิทยาลัยสันตพล จังหวัดอุดรธานีหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)180
256225สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ สถาบันบัณฑิต พัฒนศิลป์ จังหวัดนครปฐมหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 256160
256226สถาบันอาศรมศิลป์สถาบันอาศรมศิลป์ กรุงเทพฯหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 256190
256227มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรีหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)120
256228มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่นหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)180
256229วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ วิทยาลัยเทคโนโลยี ภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราชหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)120
256230มหาวิทยาลัยปทุมธานี มหาวิทยาลัยปทุมธานี จังหวัดปทุมธานีหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 256160
256231มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา จังหวัดสงขลาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.255890
256232มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จังหวดนราธิวาสหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 255860
256233มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จังหวัดปัตตานีหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558180
256234มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช แบ่งเป็น โครงการสมเด็จพระเทพฯ จำนวน 70 คน นักศึกษาภายนอกโครงการฯ จำนวน110คนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน180
256235มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2557180
256236มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)180
256237มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพฯหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 255890
256238มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรีหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู90
256239วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย จังหวัดขอนแก่นหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)180
256240มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)180
256241มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงรายหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2562180
256242มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานีหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562180
256243มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพฯหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562150
256244วิทยาลัยเชียงราย วิทยาลัยเชียงราย จังหวัดเชียงรายหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)180
256245มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัด พระนครศรีอยุธยาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)180
256246มหาวิทยาลัยฟาฏอนี มหาวิทยาลัยฟาฏอนี จังหวัดปัตตานีหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขา วิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562150