การรับรองหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2563

ปีการศึกษาลำดับสถาบันสถานที่จัดการเรียนการสอนชื่อหลักสูตรจำนวนนักศึกษาที่ได้รับอนุญาต(คน)
25631มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ)หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)90
25632มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา)หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)180
25633มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร(จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัย ราชภัฏกำแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร)หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)180
25634มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม(จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัย ราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพฯ)หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561180
25635มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย(จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงรายหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2562180
25636มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่(จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่)หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)180
25637มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี(จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัย ราชภัฏธนบุรี กรุงเทพฯ)หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561180
25638มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม(จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัย ราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม)หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)180
25639มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช(จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัย ราชภัฏนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช)หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)180
256310มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์(จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัย ราชภัฏนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์)หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)180
256311มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา(จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัย ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพฯ)หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)150
256312มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม(จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัย ราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก)หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561120
256313มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี(จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัย ราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี)หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)120
256314มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์(จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัย ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี)หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562180
256315มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ(จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัย ราชภัฏศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ)หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)180
256316มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร(จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัย ราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร)หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)180
256317มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัย ราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี)หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561120
256318มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง(จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัย ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี)หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)180
256319มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี(จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัย ราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี)หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)180
256320มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยี อีสเทิร์น(จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัย การจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น จังหวัดอุบลราชธานี)หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2562)120
256321มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น(จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัย เซนต์จอห์น กรุงเทพฯ)หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)180
256322มหาวิทยาลัยตาปี(จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยตาปี จังหวัดสุราษฎร์ธานี)หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)60
256323มหาวิทยาลัยธนบุรี(จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยธนบุรี กรุงเทพฯ)หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)120
256324มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์(จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัย ธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพฯ)หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562150
256325มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ(จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัย นอร์ทกรุงเทพ กรุงเทพฯ)หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)120
256326มหาวิทยาลัยปทุมธานี(จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี)หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 256160
256327มหาวิทยาลัยพิษณุโลก(จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัย พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก)หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 256060
256328มหาวิทยาลัยฟาฏอนี(จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยฟาฏอนี จังหวัดปัตตานี)หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562150
256329มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น)หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)180
256330มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์(จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัย ราชพฤกษ์ กรุงเทพฯ)หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561120
256331มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล(จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัย วงษ์ชวลิตกุล จังหวัดนครราชสีมา)หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)150
256332มหาวิทยาลัยหาดใหญ่(จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา)หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)180
256333วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้(จัดการเรียนการสอนที่วิทยาลัยเทคโนโลยี ภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช)หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)120
256334วิทยาลัยเชียงราย(จัดการเรียนการสอนที่วิทยาลัยเชียงราย จังหวัดเชียงราย)หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)180
256335วิทยาลัยนครราชสีมา(จัดการเรียนการสอนที่วิทยาลัยนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา)หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)120
256336วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา(จัดการเรียนการสอนที่วิทยาลัยนานาชาติ เซนต์เทเรซา จังหวัดนครนายก)หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรภาษาไทย/ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)120
256337 วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา(จัดการเรียนการสอนที่วิทยาลัยนานาชาติ เซนต์เทเรซา จังหวัดนครนายก)หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรภาษาอังกฤษ/ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)60
256338วิทยาลัยสันตพล(จัดการเรียนการสอนที่วิทยาลัยสันตพล จังหวัดอุดรธานี)หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)180
256339สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์(จัดการเรียนการสอนที่สถาบันบัณฑิต พัฒนศิลป์ จังหวัดนครปฐม)หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 256160
256340สถาบันอาศรมศิลป์(จัดการเรียนการสอนที่สถาบันอาศรมศิลป์ กรุงเทพฯ)หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 256190
256341มหาวิทยาลัยนครพนม(จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัย นครพนม จังหวัดนครพนม)หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)180
256342มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง(จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง)หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)180
256343มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี(จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี)หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)180
256344มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์(จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัย ราชภัฏราชนครินทร์จังหวัดฉะเชิงเทรา)หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562180
256345มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย(จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัย ราชภัฏเลย จังหวัดเลย)หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)150
256346มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา(จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัย ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา)หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)90
256347มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา(จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัย ราชภัฏนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา)หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (สาขาวิชาชีพครู) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)180
256348มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์(จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัย ราชภัฏสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์)หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562180
256349มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี(จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรี)หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559)90
256350มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด(จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัย ราชภัฏร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด)หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)180
256351มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร(จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัย ราชภัฏพระนคร กรุงเทพฯ)หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2562180
256352มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา(จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัย ราชภัฏสงขลาจังหวัดสงขลา)หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2562180
256353มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร(จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรุงเทพฯ)หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)180