ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562

ประกาศเรื่องมาตรฐานคุณวุฒิสาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์2562