รายชื่อสถาบันอุดมศึกษา

กลุ่มมหาวิทยาลัยของรัฐ/ในกำกับของรัฐ

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

กลุ่มมหาวิทยาลัย / สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

กลุ่มมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชุมพร
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี

กลุ่มมหาวิทยาลัยสงฆ์

มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เลย
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย

กลุ่มสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลป
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี

กลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
มหาวิทยาลัยเกริก
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
มหาวิทยาลัยตาปี
มหาวิทยาลัยธนบุรี
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเนชั่น
มหาวิทยาลัยปทุมธานี
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชธานี
มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น
มหาวิทยาลัยสยาม
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ
สถาบันรัชต์ภาคย์
สถาบันอาศรมศิลป์วิทยาลัยเชียงราย
วิทยาลัยทองสุข
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
วิทยาลัยนครราชสีมา
วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา 
วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น
วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
วิทยาลัยสันตพล
วิทยาลัยแสงธรรม

รายชื่อสถาบันอุดมศึกษา

กลุ่มมหาวิทยาลัยของรัฐ/ในกำกับของรัฐ
กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กลุ่มมหาวิทยาลัย / สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กลุ่มมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
กลุ่มมหาวิทยาลัยสงฆ์
กลุ่มสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
กลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชุมพร
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี

มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เลย
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลป
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
มหาวิทยาลัยเกริก
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
มหาวิทยาลัยตาปี
มหาวิทยาลัยธนบุรี
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเนชั่น
มหาวิทยาลัยปทุมธานี
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชธานี
มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น
มหาวิทยาลัยสยาม
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ
สถาบันรัชต์ภาคย์
สถาบันอาศรมศิลป์วิทยาลัยเชียงราย
วิทยาลัยทองสุข
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
วิทยาลัยนครราชสีมา
วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา 
วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น
วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
วิทยาลัยสันตพล
วิทยาลัยแสงธรรม