1. ด้านหลักสูตร

1.1 แผนการรับนิสิตนักศึกษา

1.1 แผนการรับนิสิตนักศึกษา
1) มีการรับนิสิตนักศึกษาไม่เกินแผนการรับที่กำหนดไว้ในมคอ.2 หรือแผนการรับที่สภาสถาบันอนุมัติและเสนอไปยังหน่วยงานที่กำกับดูแล
2) จำนวนอาจารย์นิเทศก์ 1 คน ดูแลนิสิตนักศึกษาที่ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะไม่เกิน 10 คน
1.2 การคัดเลือกนิสิตนักศึกษา
มีกระบวนการคัดเลือกนิสิตนักศึกษาชัดเจนเป็นระบบสามารถคัดกรองผู้ที่มีคุณลักษณะเหมาะสมกับความเป็นครู
1.3 ความสอดคล้องของรายวิชากับมาตรฐานวิชาชีพ ซึ่งประกอบด้วย 1) มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 2) มาตรฐานการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย (1) การปฏิบัติงานในหน้าที่ครู (2) การจัดการเรียนรู้ (3) ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน 3) มาตรฐานการปฏิบัติตน
สถาบันอุดมศึกษาสามารถอธิบายได้ว่าแต่ละรายวิชาส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาทุกคนมีสมรรถนะสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ ซึ่งต้องแสดงข้อมูลหรือหลักฐานเชิงประจักษ์ประกอบการพิจารณา เช่น Curriculum mapping

1.2 การคัดเลือกนิสิตนักศึกษา

มีกระบวนการคัดเลือกนิสิตนักศึกษาชัดเจนเป็นระบบสามารถคัดกรองผู้ที่มีคุณลักษณะเหมาะสมกับความเป็นครู

1.3 ความสอดคล้องของรายวิชากับมาตรฐานวิชาชีพ

ความสอดคล้องของรายวิชากับมาตรฐานวิชาชีพ ซึ่งประกอบด้วย 1) มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 2) มาตรฐานการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย (1) การปฏิบัติงานในหน้าที่ครู (2) การจัดการเรียนรู้ (3) ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน 3) มาตรฐานการปฏิบัติตน
สถาบันอุดมศึกษาสามารถอธิบายได้ว่าแต่ละรายวิชาส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาทุกคนมีสมรรถนะสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ ซึ่งต้องแสดงข้อมูลหรือหลักฐานเชิงประจักษ์ประกอบการพิจารณา เช่น Curriculum mapping

2. ด้านกระบวนการผลิต

2.1 หน่วยงานที่รับผิดชอบหลักสูตรผลิตครู

1) คณะหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบการผลิตครูต้องมีบทบาทหน้าที่ ในด้านการผลิตครู หรือได้รับมอบหมายพันธกิจที่เกี่ยวข้องกับการผลิตครูจากสภาสถาบัน
2) มีหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลการจัดการเรียนรู้รายวิชาชีพครู การจัดประสบการณ์วิชาชีพครูและการบ่มเพาะความเป็นครู สังกัดคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ หรือชื่อเรียกเป็นอย่างอื่น

2.2 อาจารย์ผู้สอนรายวิชาชีพครู

1) คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอนรายวิชาชีพครู สอดคล้องกับที่กำหนด ใน มคอ.1 ของ อว.
2) อาจารย์ผู้สอนมีคุณวุฒิ หรือประสบการณ์สอดคล้องกับรายวิชาที่สอน

2.3 การจัดการเรียนรู้/กระบวนการเรียนรู้

1) สัดส่วนอาจารย์ผู้สอนต่อผู้เรียนในรายวิชาชีพครูที่มีการปฏิบัติ ไม่เกิน 1 : 30
2) มีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เสริมสร้างทักษะศตวรรษที่ 21 โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
3) ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC)
4) มีการบูรณาการการเรียนรู้กับสถานศึกษาหรือแหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง
5) มีการนำผลการประเมินนิสิตนักศึกษา มาใช้ในการปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
6) มีการนาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้

2.4 การวัดและการประเมิน

1) มีการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้อย่างชัดเจนและเป็นระบบ
2) อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาชีพครู ยึดถือและปฏิบัติตามเกณฑ์การวัดและประเมินผลที่กำหนดในประมวลรายวิชาหรือรายละเอียดรายวิชา (course syllabus)

2.5 บรรยากาศ สภาพแวดล้อมและการใช้เทคโนโลยี

1) มีการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมส่งเสริมการเรียนรู้  2) มีโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี ที่สนับสนุนการเรียนรู้
1) มีห้องเรียนที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2) มีวัสดุ อุปกรณ์ และสื่อการเรียนรู้ที่เพียงพอและเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ
3) มีห้องหรือสถานที่ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูและวิชาเฉพาะที่เหมาะสม
4) มีแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ เช่น ห้องสมุด/ห้องสมุดเสมือนจริง (virtual library) ที่ผู้เรียนสามารถเข้าถึงและใช้บริการได้อย่างเพียงพอ
5) มีโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีที่สนับสนุนการเรียนรู้ในปริมาณและคุณภาพที่เหมาะสมกับจำนวนผู้เรียน
6) มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้และเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

2.6 ระบบการนิเทศ

1) อาจารย์นิเทศก์ต้องมีประสบการณ์ในการนิเทศไม่น้อยกว่า 2 ปี กรณีมีประสบการณ์นิเทศต่ำกว่าที่กำหนดต้องมีอาจารย์ที่ทาหน้าที่เป็นอาจารย์นิเทศก์พี่เลี้ยง
2) สัดส่วนอาจารย์นิเทศก์ต่อนิสิตนักศึกษา ต้องไม่เกิน 1 : 10
3) มีหลักเกณฑ์ในการมอบหมายภาระงานให้กับผู้ทำหน้าที่อาจารย์นิเทศก์ที่ชัดเจน
4) มีการประชุมสัมมนาอาจารย์นิเทศก์ เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับคู่มือการนิเทศและเกณฑ์การนิเทศ
5) มีคู่มือการนิเทศการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียนและการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะสาหรับอาจารย์นิเทศก์ โดยมีเอกสาร/แบบฟอร์มในการนิเทศนิสิตนักศึกษาที่ชัดเจน
6) มีคู่มือการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียนและการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะสำหรับนิสิตนักศึกษา
7) มีการนิเทศการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน
8) มีการนิเทศการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง/ภาคเรียน โดยต้องเป็นการนิเทศเต็มคาบการสอนแบบ face to face ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง และอีก 1 ครั้ง อาจใช้วิธีการนิเทศเต็มคาบการสอนแบบ face to face หรือวิธีอื่น ๆ ร่วมด้วย เช่น ผ่านสื่อออนไลน์ การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นต้น
9) มีหลักฐานการนิเทศนิสิตนักศึกษา ที่จัดเก็บเป็นระบบพร้อมรับการตรวจสอบ

2.7 การปฏิบัติการสอน

1) สถาบันมีเกณฑ์หรือหลักการในการคัดเลือกสถานศึกษาเครือข่ายสาหรับปฏิบัติการสอน
2) มีสถานศึกษาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเป็นพื้นที่ในการปฏิบัติการสอนตลอดหลักสูตรอย่างเพียงพอและเหมาะสม
3) มีแผนการทางานร่วมกันระหว่างสถาบันกับสถานศึกษาเครือข่ายในการพัฒนานิสิตนักศึกษาตลอดวงรอบของหลักสูตร
4) มีชั่วโมงการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียนและการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 540 ชั่วโมง สาหรับชั่วโมงการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ ต้องไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ 8 คาบ และงานอื่น ๆ ในหน้าที่ครู ไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ 8 คาบ ไม่น้อยกว่า 1 ภาคเรียน
5) มีการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนเป็นรายบุคคล
6) มีการประเมินสมรรถนะและรายงานผลการพัฒนาคุณภาพนิสิตนักศึกษาแยกตามระดับชั้นปี
7) มีการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติการสอนของนิสิตนักศึกษา อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
8) มีแผนในการพัฒนา/ปรับปรุงการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาที่ชัดเจน

2.8 กิจกรรมเสริมความเป็นครู

1) นิสิตนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู ปีละไม่น้อยกว่า 2 กิจกรรม
2) มีการบันทึกการเรียนรู้และสะท้อนคิดการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของนิสิตนักศึกษา
3) มีกระบวนการติดตามพัฒนาการของนิสิตนักศึกษา ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 – 4 อย่างเป็นระบบ

2.9 การพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ

1) มีแผนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตรที่ชัดเจน
2) มีการกาหนดร้อยละของผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการเข้าร่วมโครงการ/ กิจกรรมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

3. ด้านผลลัพธ์

3.1 จำนวนบัณฑิตที่จะสำเร็จการศึกษา

จำนวนบัณฑิตไม่เกินจากแผนการรับนิสิตนักศึกษาที่ปรากฏใน มคอ.2

3.2 ความพึงพอใจของสถานศึกษา

ความพึงพอใจของสถานศึกษาสำหรับปฏิบัติการสอนที่มีต่อคุณภาพของนิสิตนักศึกษาในเรื่อง 1) ความรู้ในวิชาเฉพาะ 2) กระบวนการจัดการเรียนการสอน 3) การทำงานร่วมกับผู้อื่น 4) วินัยในการปฏิบัติงาน 5) ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 6) บุคลิกภาพ
1) มีเครื่องมือและวิธีการในการเก็บข้อมูลที่ชัดเจน
2) ระดับความพึงพอใจของสถานศึกษาสาหรับปฏิบัติการสอนที่มีต่อคุณภาพของนิสิตนักศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
3) นำผลการประเมินมาเป็นแนวทางในการปรับปรุง/พัฒนา