สารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานกรรมการคุรุสภา เนื่องในโอกาส ครบรอบ 75 ปี สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

วันที่ 2 มีนาคม 2563 เนื่องในโอกาส 75 ปี สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ผมขอขอบคุณและชื่นชม ผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ผู้มีส่วนร่วมจัดการศึกษาทุกคน ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ครูมีความสำคัญในการขับเคลื่อนการศึกษาไทย ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ได้เห็นความมุ่งมั่นตั้งใจของครู จิตวิญญาณความเป็นครู ในการสร้างเด็กไทยให้เป็นเยาวชนคนเก่ง คนดี และพร้อมปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับศิษย์ ปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญ และทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วส่งผลให้ครูจะต้องปรับตัวเพื่อให้เท่าทันกับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ครูจะต้องปรับเปลี่ยนบทบาทของตนเองต้องพัฒนาตนเองอย่างไม่หยุดนิ่ง ควบคู่ไปกับการพัฒนาและเตรียมความพร้อมผู้เรียนให้เป็นกำลังคนคุณภาพของประเทศ สามารถแข่งขันในระดับโลกได้ รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการศึกษาในทุกด้าน และให้ความสำคัญกับ “ครู” ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เพื่อสร้างเด็กไทยให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก และมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชนเติบโตเป็นพลเมืองที่ดี มีคุณภาพ และมีศักยภาพเหมาะสมกับการดำเนินชีวิตในโลกศตวรรษที่ 21

การสร้างกำลังคนเป็นหน้าที่หลักของกระทรวงศึกษาธิการ การสร้างครูให้มีคุณภาพ ยกระดับมาตรฐานและจิตวิญญาณความเป็นครูเป็นหน้าที่หลักของคุรุสภาในฐานะสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา และการขับเคลื่อนการศึกษาของประเทศ ต้องได้รับความร่วมมือจากครูทุกคน ต้องยอมรับว่าเทคโนโลยีไม่สามารถทดแทนครูได้ โดยเฉพาะการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับเด็ก ครูจึงมีความสำคัญสำหรับเด็กเสมอ

ในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ ผมขออวยพรให้ทุกท่าน จงมีแต่ความสุข ความเจริญเพื่อเป็นพลังสำคัญในการพัฒนางานคุรุสภาและร่วมพัฒนาการศึกษาของชาติให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และการเตรียมอนาคตของชาติ เพื่อเข้าสู่ศตวรรษที่ 21

(นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ประธานกรรมการคุรุสภา