จากการจัดตั้งคุรุสภา ตามพระราชบัญญัติครู พุทธศักราช2488 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2488 และบริหารงาน โดยคณะกรรมการอำนวยการคุรุสภา นั้น เมื่อคุรุสภาได้แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการคุรุสภาชุดแรก เพื่อทำหน้าที่บริหารงานของคุรุสภาโดยสมบูรณ์ตามกฎหมายแล้ว สิ่งที่จะต้องดำเนินการต่อไป คือ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามมติของคณะกรรมการอำนวยการคุรุสภา ซึ่งตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติครู พุทธศักราช 2488 กำหนดให้ “คณะกรรมการอำนวยการคุรุสภา แต่งตั้งเลขาธิการคุรุสภาและเจ้าหน้าที่อื่นตามสมควร” ดังนั้น คณะกรรมการอำนวยการคุรุสภา จึงมีมติแต่งตั้งข้าราชการประจำของกระทรวงศึกษาธิการ มารักษาการในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา และหัวหน้าแผนกตา่ ง ๆ เพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานกรรมการอำนวยการคุรุสภาได้ลงนามแต่งตั้งข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการมาปฏิบัติงานของคุรุสภาชุดแรก จำนวน 9 คน ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2488 ประกอบด้วย

  1. 1. พระยาจินดารักษ์ (อธิบดีกรมพลศึกษา) รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา
  2. 2. นายบุญช่วย สมพงษ์ (หัวหน้ากองศึกษาผู้ใหญ่) รักษาการในตำแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการคุรุสภา
  3. 3. นายวิญญาต ปุตระเศรณี (หัวหน้ากองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวง) รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าแผนกสารบรรณ
  4. 4. นายบุรินทร์ สิมพะสิก (หัวหน้ากองโรงเรียนประชาบาล) รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าแผนกทะเบียน
  5. 5. หลวงคุรุนิติพิศาล (ข้าหลวงตรวจการศึกษา) รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าแผนกรักษาผลประโยชน์ของครู
  6. 6. หลวงบริหารสิกขกิจ (ข้าหลวงตรวจการศึกษา) รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าแผนกช่วยเหลืออุปการะครูและครอบครัว
  7. 7. นายบุญช่วย สมพงษ์ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าแผนกส่งเสริมความรู้
  8. 8. ขุนทรงวรวิทย์ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าแผนกการคลัง

ขณะเดียวกันประธานกรรมการอำนวยการคุรุสภา ก็ได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้ศึกษาธิการจังหวัดและศึกษาธิการอำเภอ เป็นเจ้าหน้าที่คุรุสภาประจำจังหวัดและเจ้าหน้าที่คุรุสภาประจำอำเภอ ตามลำดับ โดยมีสำนักงานอยู่ที่แผนกศึกษาธิการจังหวัดและแผนกศึกษาธิการอำเภอ

การกำหนดวันสถาปนาสำนักงานเลขาธิการคุรุสภานั้น กำหนดขึ้นโดยยึดวันที่มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อเริ่มปฏิบัติงานของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2488 เป็นวันสถาปนาสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา แม้ว่าคุรุสภาจะปรับเปลี่ยนมาเป็นสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา ในปี พ.ศ. 2546 ปัจจุบัน แม้ว่าภารกิจหน้าที่ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจะมีการปรับเปลี่ยนไปจากเดิมแล้วก็ตาม สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ก็ยังคงยึดวันที่ 2 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน และในวันที่ 2 มีนาคม 2563 นี้ เป็นวันครบรอบ75 ปี การสถาปนาสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา