รายชื่อส่วนงาน

สำนักมาตรฐานวิชาชีพ

กลุ่มมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ

กลุ่มรับรองปริญญา และประกาศนียบัตร 

กลุ่มรับรองความรู้และความชำนาญ 

สำนักทะเบียนและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

กลุ่มใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 1 

กลุ่มใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 2

กลุ่มทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

สำนักจรรยาบรรณวิชาชีพและนิติการ

กลุ่มกำกับดูแลจรรยาบรรณวิชาชีพ

กลุ่มกฎหมาย 

สำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ

กลุ่มพัฒนาวิชาชีพ  

กลุ่มยกย่องและผดุงเกียรติวิชาชีพ

กลุ่มส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ

สำนักนโยบายและแผน

กลุ่มแผนและงบประมาณ

กลุ่มวิจัย ติดตามและประเมินผล

กลุ่มวิเทศสัมพันธ์

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กลุ่มพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลุ่มสื่อสารองค์กร  

กลุ่มวิทยบริการ 

สำนักอำนวยการ

กลุ่มบริหารงานกลาง 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

กลุ่มการเงินและบัญชี

กลุ่มการพัสดุและอาคารสถานที่

กลุ่มการประชุมและประสานงาน

สถาบันคุรุพัฒนา

กลุ่มพัฒนาระบบงาน หน่วยตรวจสอบภายใน

ส่วนงาน

สำนักมาตรฐานวิชาชีพ

กลุ่มมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ
กลุ่มรับรองปริญญา และประกาศนียบัตร 
กลุ่มรับรองความรู้และความชำนาญ

สำนักทะเบียนและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

กลุ่มใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 1 
กลุ่มใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 2
กลุ่มทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

สำนักจรรยาบรรณวิชาชีพและนิติการ

กลุ่มกำกับดูแลจรรยาบรรณวิชาชีพ
กลุ่มกฎหมาย