กลุ่มพัฒนาระบบงานเป็นส่วนงานขึ้นตรงต่อเลขาธิการคุรุสภา

เสนอแนะ ให้คำปรึกษา วางแผนและดำเนินการพัฒนาระบบงานของสำนักงาน ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหาร  ประสานการปรับบทบาท ภารกิจ โครงสร้างการแบ่งส่วนงาน และการวางแผนอัตรากำลัง  การปรับกลไกวิธีการบริหาร  การปรับขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน  การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมและค่านิยม  การกำหนดกรอบและดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี  การกำกับ ดูแล ติดตามประเมินผลการพัฒนาระบบงาน และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

การแบ่งงาน

งานวิชาการ
งานบริหารทั่วไป

งานวิชาการ

งานบริหารทั่วไป