สถาบันคุรุพัฒนาเป็นส่วนงานเทียบเท่าสำนัก

เสนอแนะนโยบายและยุทธศาสตร์  การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา วิจัย พัฒนา และสร้างสรรค์นวัตกรรม องค์ความรู้ที่ลุ่มลึกและสร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเกี่ยวกับวิชาชีพทางการศึกษาและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องระดับปริญญา  รับรองหลักสูตรการอบรมและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  ตลอดจนพัฒนาแนวทางการรับรองหลักสูตรการอบรมและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  ส่งเสริม สนับสนุน การอบรม พัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา  ดำเนินงานเกี่ยวกับการฝึกอบรมและการดำเนินการอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคุรุสภา พัฒนาคลังความรู้และเป็นศูนย์กลางข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรการอบรมและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อเผยแพร่รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการติดต่อและแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและกิจกรรมอื่น ๆ ในวิชาชีพทางการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ

การแบ่งงาน

งานวิชาการ
งานบริหารทั่วไป

งานวิชาการ

งานบริหารทั่วไป