สำนักอำนวยการ

งานช่วยอำนวยการและงานเลขานุการของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา งานเลขานุการของคณะกรรมการคุรุสภาและคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ  การพัฒนาระบบงานและดำเนินการบริหารงานบุคคล  การบริหารงานการเงินการบัญชี  การบริหารงานพัสดุ อาคารสถานที่ ยานพาหนะ สวัสดิการ และการบริหารทั่วไปของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา  งานกองทุนบำเหน็จพนักงานเจ้าหน้าที่  การเสนอแผนงาน แนวทางพัฒนา กำกับ ดูแล และประสานการดำเนินงานตามภารกิจของคุรุสภาในส่วนภูมิภาค  การดำเนินการจัดกิจกรรมพิเศษ งานการกุศล และงานอื่นใดที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนงานใดของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา และงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มงาน

กลุ่มบริหารงานกลาง
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มการเงินและบัญชี
กลุ่มการพัสดุและอาคารฯ
กลุ่มการประชุมฯ

(1) ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนา วางระบบงานธุรการและสารบรรณ
(2) วางแผนและดำเนินงานธุรการและงานสารบรรณกลาง
(3) ช่วยอำนวยการผู้บริหาร และงานเลขานุการของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
(4) ประชุมผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
(5) จัดกิจกรรมพิเศษและงานการกุศลของคุรุสภาที่นอกเหนือจากภารกิจของส่วนงานอื่น
(6) ควบคุม ดูแล บำรุงรักษา และให้บริการยานพาหนะ
(7) ปฏิบัติงานอื่นใดที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนงานใดของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
(8) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

(1) ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนา วางระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์
(2) วางแผนบริหารอัตรากำลัง กำหนดอัตรากำลัง และจัดสรรอัตรากำลัง การกำหนดตำแหน่ง และอัตราเงินเดือน การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง ควบคุมการลา และการออกจากงาน
(3) วางแผนและดำเนินการพัฒนาบุคลากร
(4) วางแผนการจัดสวัสดิการ ประโยชน์เกื้อกูล เงินตอบแทน และการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ 
(5) ปฏิบัติงานสรรหาการให้ได้มาและประเมินผลการปฏิบัติงานเลขาธิการคุรุสภา รองเลขาธิการคุรุสภา  ที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิ
(6) การมอบหมายงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน
(7) จัดทำทะเบียนประวัติ บัตรประจำตัว หนังสือรับรอง
(8) บริหารงานกองทุนบำเหน็จพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
(9) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

(1)  ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนา วางระบบบริหารงานการเงินและการบัญชี 
(2)  วางแผนและดำเนินการเกี่ยวกับรับ – จ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การควบคุมและติดตามลูกหนี้และใบสำคัญจ่าย การหักและนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย และรายงานเงินคงเหลือประจำวัน
(3)  วางแผนและดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน การวางฎีกาเบิกจ่าย การขอกันวงเงิน และการกันเหลื่อมปี
(4)  จัดทำบัญชีและงบการเงินของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา มูลนิธิและกองทุนของคุรุสภาตามที่ได้รับมอบหมาย
(5)  วิเคราะห์และรายงานฐานะการเงินสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา มูลนิธิและกองทุนของคุรุสภาตามที่ได้รับมอบหมาย
(6)  จัดทำบัญชีเบิกจ่ายเงินได้รายเดือน การหักเงิน ณ ที่จ่ายรายเดือน ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา การตรวจสอบและรับรองเงินได้คงเหลือรายเดือน ของบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
(7)  ควบคุม ดูแล เก็บรักษาเอกสารหลักฐานทางการเงินและบัญชี        
(8)  ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการเงินการเบิกจ่าย
(9)  ประสานงานและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ตรวจสอบทั้งภายในและภายนอก
(10) ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

(1)  ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนา วางระบบการบริหารพัสดุและอาคารสถานที่
(2)  วางแผนและดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหา จัดซื้อ จัดจ้าง เกี่ยวกับการพัสดุ และการจัดทำข้อผูกพันสัญญาการจัดซื้อ จัดจ้าง
(3)  ตรวจรับพัสดุ
(4)  ควบคุมคลังวัสดุกลางของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
(5)  ควบคุมและจัดทำทะเบียนครุภัณฑ์ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา รวมทั้งการดูแล ซ่อมบำรุง  เก็บรักษา และจำหน่าย
(6)  ตรวจสอบพัสดุประจำปี
(7)  ควบคุมดูแลความปลอดภัยและความสะอาดของอาคารสถานที่และบริเวณพื้นที่โดยรอบของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
(8)  ควบคุมดูแลและบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภค
(9)  ให้บริการห้องประชุมและการจัดเลี้ยงรับรองในการประชุม
(10) ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานทางพัสดุ
(11) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

(1) ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนา วางระบบการบริหารงานประชุมและงานคุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
(2) วางแผนและดำเนินการเกี่ยวกับการให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการคุรุสภา คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
(3) งานเลขานุการและประชุมคณะกรรมการคุรุสภา คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
(4) ดำเนินการให้ได้มาซึ่งผู้แทนคุรุสภาใน อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. กำหนดในส่วนราชการ หรือผู้แทนคุรุสภาในหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(5) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินงานตามภารกิจคุรุสภาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
(6) ควบคุม ติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ตามภารกิจที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภากำหนด
(7) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย