หน่วยตรวจสอบภายในเป็นส่วนงานเทียบเท่ากลุ่มขึ้นตรงต่อประธานคณะกรรมการคุรุสภา

การกำหนดเป้าหมายทิศทางภารกิจงานตรวจสอบภายในเพื่อสนับสนุนการบริหารงาน  การบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ  กำหนดกฎบัตรการตรวจสอบภายในไว้เป็นลายลักษณ์อักษร  ปฏิบัติงานตรวจให้เป็นไปตามมาตรฐานคู่มือและแนวปฏิบัติการตรวจสอบภายใน  เสนอแผนการตรวจสอบประจำปี รายงานและติดตามผลการตรวจสอบ  เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่หน่วยรับตรวจ  ให้คำแนะนำเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในและสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ ประสานกับส่วนงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก และงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

การแบ่งงาน

งานวิชาการ
งานบริหารทั่วไป

งานวิชาการ

งานบริหารทั่วไป