สำนักงานมาตรฐานวิชาชีพ (สมช.)

การศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  เสนอแผนงานและแนวทางในการกำหนดและพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา  การรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร และวุฒิบัตรทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  การรับรองคุณวุฒิการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  การรับรองความรู้และประสบการณ์วิชาชีพทางการศึกษา  การกำหนดแนวทาง หลักเกณฑ์ และวิธีการทดสอบเพื่อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  การรับรองความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  การกำหนดระดับคุณภาพของมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  การประเมินระดับคุณภาพของผู้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  การกำหนดหลักเกณฑ์การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มงาน

กลุ่มมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ
กลุ่มรับรองปริญญาและประกาศนียบัตร
กลุ่มรับรองความรู้และความชำนาญ

(1) ศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
(2) เสนอแผนงานและแนวทางในการกำหนดและพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา
(3) กำหนดแนวทาง หลักเกณฑ์ วิธีการ และดำเนินการทดสอบเพื่อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
(4) กำหนดระดับคุณภาพของมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
(5) กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินระดับคุณภาพของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
(6) กำหนดหลักเกณฑ์การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
(7) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

(1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เสนอแผนงานและแนวทางการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรเพื่อการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
(2) วิเคราะห์โครงสร้างหลักสูตร กระบวนการผลิตและคุณภาพบัณฑิต ตามเกณฑ์การรับรองปริญญา และประกาศนียบัตร
(3) จัดทำข้อมูลเสนอคณะอนุกรรมการประเมิน การรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร เพื่อการประกอบวิชาชีพทางการศึกษาของสถาบันต่าง ๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพ
(4) เสนอคณะกรรมการคุรุสภาให้การรับรองปริญญา ประกาศนียบัตรเพื่อการประกอบวิชาชีพทางการศึกษาของสถาบันต่าง ๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพ
(5) ตรวจสอบและจัดทำทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาตามปริญญาที่คุรุสภารับรอง
(6) จัดทำทะเบียนข้อมูลสถาบันการผลิตที่ได้รับการรับรองปริญญาจากคุรุสภา แยกตามหลักสูตรจำนวนปีที่รับรอง และจำนวนนักศึกษา
(7) ติดตามการดำเนินงานของสถาบันการผลิตให้ดำเนินการตามกระบวนการผลิตที่ได้รับการรับรองจากคุรุสภา
(8) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

(1) เสนอแผนงานและแนวทางการรับรองความรู้ และประสบการณ์ทางการศึกษา
(2) รับรองคุณวุฒิทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
(3) รับรองความรู้และประสบการณ์วิชาชีพทางการศึกษา
(4) ออกวุฒิบัตรสำหรับผู้ผ่านการรับรองความรู้เพื่อการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
(5) รับรองหลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐานความรู้ของสถาบันการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา
(6) ประเมินระดับคุณภาพเพื่อรับรองความชำนาญในการประกอบวิชาชีพตามระดับคุณภาพของมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา
(7) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย