(1) ศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

(2) เสนอแผนงานและแนวทางในการกำหนดและพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา

(3) กำหนดแนวทาง หลักเกณฑ์ วิธีการ และดำเนินการทดสอบเพื่อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

(4) กำหนดระดับคุณภาพของมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

(5) กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินระดับคุณภาพของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

(6) กำหนดหลักเกณฑ์การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 

(7) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย