(1) เสนอแผนงานและแนวทางการรับรองความรู้ และประสบการณ์ทางการศึกษา

(2) รับรองคุณวุฒิทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

(3) รับรองความรู้และประสบการณ์วิชาชีพทางการศึกษา

(4) ออกวุฒิบัตรสำหรับผู้ผ่านการรับรองความรู้เพื่อการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

(5) รับรองหลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐานความรู้ของสถาบันการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา

(6) ประเมินระดับคุณภาพเพื่อรับรองความชำนาญในการประกอบวิชาชีพตามระดับคุณภาพของมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา

(7) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย