(1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เสนอแผนงานและแนวทางการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรเพื่อการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

(2) วิเคราะห์โครงสร้างหลักสูตร กระบวนการผลิตและคุณภาพบัณฑิต ตามเกณฑ์การรับรองปริญญา และประกาศนียบัตร

(3) จัดทำข้อมูลเสนอคณะอนุกรรมการประเมิน การรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร เพื่อการประกอบวิชาชีพทางการศึกษาของสถาบันต่าง ๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพ

(4) เสนอคณะกรรมการคุรุสภาให้การรับรองปริญญา ประกาศนียบัตรเพื่อการประกอบวิชาชีพทางการศึกษาของสถาบันต่าง ๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพ

(5) ตรวจสอบและจัดทำทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาตามปริญญาที่คุรุสภารับรอง

(6) จัดทำทะเบียนข้อมูลสถาบันการผลิตที่ได้รับการรับรองปริญญาจากคุรุสภา แยกตามหลักสูตรจำนวนปีที่รับรอง และจำนวนนักศึกษา

(7) ติดตามการดำเนินงานของสถาบันการผลิตให้ดำเนินการตามกระบวนการผลิตที่ได้รับการรับรองจากคุรุสภา

(8) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย