สำนักทะเบียนและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

การเสนอแผนงานและแนวทางในการจัดระบบงานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  การจัดทำและดูแลรักษาทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและทะเบียนสมาชิกคุรุสภา และการดำเนินการอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในกรณีอื่น ๆ รวมทั้งการตรวจสอบรับรองข้อมูลการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  การจัดทำข้อมูลสารสนเทศผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  งานบริหารทั่วไปทางการทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มงาน

กลุ่มใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 1
กลุ่มใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 2
กลุ่มทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

(1) เสนอแผนและจัดทำระบบการให้บริการผู้ขอประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
(2) รับแบบคำขอเกี่ยวกับการขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ การขอหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(3) ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารการขอประกอบวิชาชีพ
(4) บันทึกข้อมูลผู้ยื่นแบบคำขอเกี่ยวกับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในระบบสารสนเทศ
(5) จัดทำข้อมูลเพื่อนำเสนอพิจารณาอนุมัติออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
(6) ออกใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
(7) ให้คำปรึกษา แนะนำ และบริการอื่น ๆ เกี่ยวกับการขอประกอบวิชาชีพ
(8) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

(1) เสนอแผนและจัดระบบการให้บริการผู้ขอประกอบวิชาชีพชาวต่างประเทศและการขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
(2) รับแบบคำขอเกี่ยวกับการขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ การขอหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนและอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องของชาวต่างประเทศ และรับแบบคำขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
(3) ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารการขอประกอบวิชาชีพของชาวต่างประเทศ
(4) บันทึกข้อมูลผู้ยื่นแบบคำขอเกี่ยวกับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพชาวต่างประเทศ ในระบบสารสนเทศ
 (5) ออกเอกสารการยกเว้นให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเป็นการชั่วคราว
(6) จัดทำข้อมูลเพื่อนำเสนอพิจารณาอนุมัติออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของชาวต่างประเทศ         
(7) ให้คำปรึกษา แนะนำ และการบริการอื่น ๆ เกี่ยวกับการขอประกอบวิชาชีพ
(8) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

(1) เสนอแผนและจัดระบบการพิมพ์ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและบัตรประจำตัวสมาชิกคุรุสภา
(2) จัดพิมพ์ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและบัตรประจำตัวสมาชิกคุรุสภา
(3) จัดทำ ปรับปรุงแก้ไขข้อมูล และดูแลรักษาทะเบียนผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและทะเบียนสมาชิกคุรุสภา
(4) ตรวจสอบเพื่อการรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
(5) ออกใบแทนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
(6) จัดทำสถิติข้อมูลและสารสนเทศผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
(7) ให้คำปรึกษา แนะนำ และบริการอื่น ๆ เกี่ยวกับการขอประกอบวิชาชีพทางระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ
(8) วางแผนและบริหารจัดการงานสารบรรณของสำนัก
(9) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย