(1) เสนอแผนและจัดระบบการพิมพ์ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและบัตรประจำตัวสมาชิกคุรุสภา

(2) จัดพิมพ์ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและบัตรประจำตัวสมาชิกคุรุสภา

(3) จัดทำ ปรับปรุงแก้ไขข้อมูล และดูแลรักษาทะเบียนผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและทะเบียนสมาชิกคุรุสภา

(4) ตรวจสอบเพื่อการรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

(5) ออกใบแทนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

(6) จัดทำสถิติข้อมูลและสารสนเทศผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

(7) ให้คำปรึกษา แนะนำ และบริการอื่น ๆ เกี่ยวกับการขอประกอบวิชาชีพทางระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ

(8) วางแผนและบริหารจัดการงานสารบรรณของสำนัก

(9) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย