(1) เสนอแผนและจัดระบบการให้บริการผู้ขอประกอบวิชาชีพชาวต่างประเทศและการขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

(2) รับแบบคำขอเกี่ยวกับการขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ การขอหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนและอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องของชาวต่างประเทศ และรับแบบคำขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

(3) ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารการขอประกอบวิชาชีพของชาวต่างประเทศ

(4) บันทึกข้อมูลผู้ยื่นแบบคำขอเกี่ยวกับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพชาวต่างประเทศ ในระบบสารสนเทศ

 (5) ออกเอกสารการยกเว้นให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเป็นการชั่วคราว

(6) จัดทำข้อมูลเพื่อนำเสนอพิจารณาอนุมัติออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของชาวต่างประเทศ         

(7) ให้คำปรึกษา แนะนำ และการบริการอื่น ๆ เกี่ยวกับการขอประกอบวิชาชีพ

(8) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย