(1) เสนอแผนและจัดทำระบบการให้บริการผู้ขอประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

(2) รับแบบคำขอเกี่ยวกับการขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ การขอหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

(3) ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารการขอประกอบวิชาชีพ

(4) บันทึกข้อมูลผู้ยื่นแบบคำขอเกี่ยวกับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในระบบสารสนเทศ

(5) จัดทำข้อมูลเพื่อนำเสนอพิจารณาอนุมัติออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

(6) ออกใบอนุญาตปฏิบัติการสอน

(7) ให้คำปรึกษา แนะนำ และบริการอื่น ๆ เกี่ยวกับการขอประกอบวิชาชีพ

(8) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย