สำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ

การศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพ  การยกย่องและผดุงเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ  การเสนอแผนงานและแนวทางการพัฒนา  การส่งเสริม การสนับสนุน  การยกย่องและการผดุงเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้มีการประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ  รับรองวุฒิบัตรและกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา  การประสาน ส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายเพื่อการพัฒนาวิชาชีพและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา การเสริมสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  ดำเนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมูลนิธิและกองทุนของคุรุสภา มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี และงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มงาน

กลุ่มพัฒนาวิชาชีพ
กลุ่มยกย่องและผดุงเกียรติวิชาชีพ
กลุ่มส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ

(1) ศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา
(2) เสนอแผนงานและแนวทางการพัฒนา การส่งเสริม การสนับสนุนวิชาชีพทางการศึกษา
(3) วางแผน กำหนดหลักเกณฑ์ และดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพ การสร้างเครือข่ายในการพัฒนาวิชาชีพ
(4) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนเครือข่าย เพื่อการพัฒนาวิชาชีพและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
(5) รับรองวุฒิบัตรและกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพ พัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
(6) ประสานการเสริมสร้าง และเผยแพร่องค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อการประกอบวิชาชีพ
(7) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

(1)  ศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับการยกย่อง การผดุงเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
(2) วางแผน กำหนดหลักเกณฑ์ และดำเนินการเกี่ยวกับการยกย่องเชิดชูเกียรติและการผดุงเกียรติวิชาชีพ
(3)  เสนอแผนงานและแนวทางการส่งเสริม การสนับสนุน การยกย่องและการผดุงเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพให้มีการประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
(4)  ส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
(5)  ส่งเสริม สนับสนุน และเผยแพร่ผลงานของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
(6) วางแผน ประสาน และดำเนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมูลนิธิและกองทุนของคุรุสภา มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
(7) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

(1) ศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนา ผู้ประกอบวิชาชีพตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
(2) เสนอแผนงาน แนวทางการส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
(3) ส่งเสริม สนับสนุนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
(4) ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีภาคีเครือข่ายทั้งระดับบุคคลและหน่วยงาน ดำเนินงานส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
(5) ส่งเสริม ประสาน และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
(6) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย