(1) ศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา

(2) เสนอแผนงานและแนวทางการพัฒนา การส่งเสริม การสนับสนุนวิชาชีพทางการศึกษา

(3) วางแผน กำหนดหลักเกณฑ์ และดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพ การสร้างเครือข่ายในการพัฒนาวิชาชีพ

(4) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนเครือข่าย เพื่อการพัฒนาวิชาชีพและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

(5) รับรองวุฒิบัตรและกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพ พัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

(6) ประสานการเสริมสร้าง และเผยแพร่องค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อการประกอบวิชาชีพ

(7) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย