(1)  ศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับการยกย่อง การผดุงเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

(2) วางแผน กำหนดหลักเกณฑ์ และดำเนินการเกี่ยวกับการยกย่องเชิดชูเกียรติและการผดุงเกียรติวิชาชีพ

(3)  เสนอแผนงานและแนวทางการส่งเสริม การสนับสนุน การยกย่องและการผดุงเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพให้มีการประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ

(4)  ส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

(5)  ส่งเสริม สนับสนุน และเผยแพร่ผลงานของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

(6) วางแผน ประสาน และดำเนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมูลนิธิและกองทุนของคุรุสภา มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

(7) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย