(1) ศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนา ผู้ประกอบวิชาชีพตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ

(2) เสนอแผนงาน แนวทางการส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ

(3) ส่งเสริม สนับสนุนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ

(4) ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีภาคีเครือข่ายทั้งระดับบุคคลและหน่วยงาน ดำเนินงานส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ

(5) ส่งเสริม ประสาน และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ

(6) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย