สำนักเทคโนโลยีและสื่อสารองค์กร

การเสนอนโยบาย วางแผน กำกับ ดูแล สนับสนุน ส่งเสริม ติดตามการใช้และการให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัล  การพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์เพื่อการประมวลผลข้อมูล  ระบบงานสารสนเทศเพื่อการบริหาร  ระบบคลังข้อมูลและสถิติ  การบริหารจัดการฐานข้อมูล ระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย  การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  การบริหารจัดการเว็บไซต์ของคุรุสภา  การจัดทำข้อมูลสถิติและสารสนเทศของคุรุสภา  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ระบบตอบรับอัตโนมัติ (Call Center)  การสื่อสารองค์กรหรือการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร  การจัดทำวารสารวิทยาจารย์และวารสารอื่นๆ ของคุรุสภา  การบริการงานวิทยบริการ  การดำเนินงานหอสมุดคุรุสภา หอจดหมายเหตุวิชาชีพทางการศึกษาและคลังปัญญาวิชาชีพทางการศึกษา และงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มงาน

กลุ่มพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มสื่อสารองค์กร
กลุ่มวิทยบริการ

(1) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผน พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของคุรุสภา
(2) การจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(3) จัดระบบข้อมูลและสารสนเทศ ระบบฐานข้อมูล ระบบคลังข้อมูล ประมวลผลข้อมูล
(4) ควบคุม กำกับ ดูแล จัดหา จัดสรร บำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและจัดระบบความปลอดภัยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
(5) บริหารจัดการการใช้ประโยชน์ข้อมูลสารสนเทศ และบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(6) บริหารจัดการเว็บไซต์ของคุรุสภา ระบบข่าวสารภายใน และระบบตอบรับอัตโนมัติ (Call Center) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
(7) ให้คำปรึกษา แนะนำ ประสานการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีสารสนเทศกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก  
(8) จัดทำหลักสูตรอบรม และฝึกอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้กับบุคลากรคุรุสภาและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
(9) ให้บริการอินเตอร์เน็ต อินทราเน็ต โฮมเพจ เว็บไซต์คุรุสภา ระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
(10) จัดทำข้อมูลสถิติและสารสนเทศของคุรุสภา
(11) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

(1) การวางแนวทางและจัดทำแผนการสื่อสารองค์กรเพื่อการดำเนินงานสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร และความรับผิดชอบที่มีต่อวิชาชีพทางการศึกษา                
(2) ประมวลข้อมูลข่าวสารและกำหนดกลยุทธ์ เป้าหมายในการสื่อสารองค์กรเชิงรุก
(3) ศึกษา วางแผน และดำเนินการจัดทำสื่อและนิทรรศการเพื่อการประชาสัมพันธ์งานคุรุสภา       
(4) ติดตาม ตรวจสอบ วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลข่าวสารที่ผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารระดับสูง กรณีมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของคุรุสภา
(5) ประสาน สร้าง ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความเข้าใจและความร่วมมือกับเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สื่อมวลชน หน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก
(6) บริหารจัดการศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
(7) บริหารจัดการวารสารวิทยาจารย์ วารสารของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา และวารสารอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
(8) ประสาน ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานด้านการสื่อสารองค์กร
(9) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

(1) ศึกษา วิเคราะห์  วางแผน และพัฒนางานหอสมุดคุรุสภา
(2) กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานและควบคุมการปฏิบัติงานของหอสมุดคุรุสภา
(3) ประสาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานของหอสมุดวิชาชีพ และหอสมุดอื่น ๆ
(4) จัดทำหนังสือสารนุกรมเกี่ยวกับวิชาชีพทางการศึกษา ในโอกาสสำคัญต่าง ๆ       
(5) จัดทำหอจดหมายเหตุวิชาชีพคุรุสภา
(6) จัดทำคู่มือการใช้หอสมุดคุรุสภา
(7) บริหารจัดการระบบคลังปัญญาวิชาชีพทางการศึกษา และเว็บไซต์หอสมุดคุรุสภา
(8) วิเคราะห์ คัดเลือกหนังสือ สิ่งพิมพ์เกี่ยวกับวิชาการ วิชาชีพ ไว้ในหอสมุดคุรุสภา
(9) ให้บริการสืบค้นข้อมูล ชี้แหล่งข้อมูล และบริการอื่น ๆ
(10) สำรวจและจำหน่ายหนังสือออกจากหอสมุดคุรุสภา
(11) ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย