(1) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผน พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของคุรุสภา

(2) การจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

(3) จัดระบบข้อมูลและสารสนเทศ ระบบฐานข้อมูล ระบบคลังข้อมูล ประมวลผลข้อมูล

(4) ควบคุม กำกับ ดูแล จัดหา จัดสรร บำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและจัดระบบความปลอดภัยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

(5) บริหารจัดการการใช้ประโยชน์ข้อมูลสารสนเทศ และบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(6) บริหารจัดการเว็บไซต์ของคุรุสภา ระบบข่าวสารภายใน และระบบตอบรับอัตโนมัติ (Call Center) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)

(7) ให้คำปรึกษา แนะนำ ประสานการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีสารสนเทศกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก  

(8) จัดทำหลักสูตรอบรม และฝึกอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้กับบุคลากรคุรุสภาและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

(9) ให้บริการอินเตอร์เน็ต อินทราเน็ต โฮมเพจ เว็บไซต์คุรุสภา ระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)

(10) จัดทำข้อมูลสถิติและสารสนเทศของคุรุสภา

(11) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย