(1) ศึกษา วิเคราะห์  วางแผน และพัฒนางานหอสมุดคุรุสภา

(2) กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานและควบคุมการปฏิบัติงานของหอสมุดคุรุสภา

(3) ประสาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานของหอสมุดวิชาชีพ และหอสมุดอื่น ๆ

(4) จัดทำหนังสือสารนุกรมเกี่ยวกับวิชาชีพทางการศึกษา ในโอกาสสำคัญต่าง ๆ       

(5) จัดทำหอจดหมายเหตุวิชาชีพคุรุสภา

(6) จัดทำคู่มือการใช้หอสมุดคุรุสภา

(7) บริหารจัดการระบบคลังปัญญาวิชาชีพทางการศึกษา และเว็บไซต์หอสมุดคุรุสภา

(8) วิเคราะห์ คัดเลือกหนังสือ สิ่งพิมพ์เกี่ยวกับวิชาการ วิชาชีพ ไว้ในหอสมุดคุรุสภา

(9) ให้บริการสืบค้นข้อมูล ชี้แหล่งข้อมูล และบริการอื่น ๆ

(10) สำรวจและจำหน่ายหนังสือออกจากหอสมุดคุรุสภา

(11) ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย