(1) การวางแนวทางและจัดทำแผนการสื่อสารองค์กรเพื่อการดำเนินงานสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร และความรับผิดชอบที่มีต่อวิชาชีพทางการศึกษา                

(2) ประมวลข้อมูลข่าวสารและกำหนดกลยุทธ์ เป้าหมายในการสื่อสารองค์กรเชิงรุก

(3) ศึกษา วางแผน และดำเนินการจัดทำสื่อและนิทรรศการเพื่อการประชาสัมพันธ์งานคุรุสภา       

(4) ติดตาม ตรวจสอบ วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลข่าวสารที่ผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารระดับสูง กรณีมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของคุรุสภา

(5) ประสาน สร้าง ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความเข้าใจและความร่วมมือกับเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สื่อมวลชน หน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก

(6) บริหารจัดการศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์

(7) บริหารจัดการวารสารวิทยาจารย์ วารสารของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา และวารสารอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

(8) ประสาน ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานด้านการสื่อสารองค์กร

(9) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย