สำนักจรรยาบรรณวิชาชีพและนิติการ

การรับเรื่องร้องเรียนการประพฤติผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ  การรวบรวมข้อมูลการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ  การดำเนินงานกระบวนการสืบสวน สอบสวน และการพิจารณาการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทั้งการดำเนินการแจ้งคำวินิจฉัยกรณีการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพตามกฎหมายกำหนด  การพักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต  การอุทธรณ์กรณีไม่ออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ไม่ต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และไม่ออกใบแทนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  การอุทธรณ์คำวินิจกรณีประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ  การดำเนินการทางวินัยแก่พนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน  การอุทธรณ์ร้องทุกข์ของพนักงานเจ้าหน้าที่  เป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายของส่วนงานภายในสำนักงานเกี่ยวกับการดำเนินการคดีแพ่ง คดีอาญา คดีปกครอง และดำเนินการรวบรวมตรวจสอบและพิจารณากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของคุรุสภา รวมทั้งให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการทำสัญญาหรือข้อตกลงระหว่างคุรุสภากับหน่วยงานภายนอก และงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มงาน

กลุ่มกำกับดูแลจรรยาบรรณวิชาชีพ
กลุ่มกฎหมาย

(1) วิเคราะห์ สังเคราะห์ การวางแผน สำนวนคดีกล่าวหาหรือกล่าวโทษ การประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ
(2) กำกับดูแล และพิจารณาการประพฤติผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ
(3) ให้ความรู้ คำแนะนำ และคำปรึกษาเกี่ยวกับการประพฤติผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ
(4) ตรวจสอบติดตามข่าวสารทุกช่องทางเกี่ยวกับการประพฤติผิดจรรยาบรรณวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
(5) เสนอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง และคณะอนุกรรมการสอบสวนการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
(6) ดำเนินการสืบสวนและสอบสวนตามกระบวนการของกฎหมาย 
(7) สรุปเสนอรายงานการสืบสวนต่อเลขาธิการคุรุสภาก่อนนำเสนอผู้มีอำนาจพิจารณา         
(8) นำเสนอรายงานการสอบสวนการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพต่อผู้มีอำนาจในการพิจารณาวินิจฉัยโทษ 
(9) จัดทำคำวินิจฉัย  แจ้งผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าวโทษ  แจ้งผู้กล่าวหาหรือผู้กล่าวโทษ และแจ้งหน่วยงานต้นสังกัด
(10) เก็บรักษาใบอนุญาตกรณีถูกสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต และส่งคืนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเมื่อครบกำหนดการพักใช้ใบอนุญาต
(11) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

(1) ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน และพัฒนางานดำเนินงานทางด้านกฎหมาย
(2) ตรวจสอบข้อบังคับ ระเบียบ รวมทั้งการให้ความเห็น และข้อเสนอแนะ คำปรึกษาเกี่ยวกับข้อกฎหมายในการดำเนินงานของสำนักงาน
(3) ให้ข้อเสนอแนะ และคำปรึกษา เกี่ยวกับนิติกรรมสัญญาของสำนักงานหรือข้อตกลงระหว่างคุรุสภากับหน่วยงานภายนอกในการดำเนินงานของสำนักงาน
(4) ดำเนินการเกี่ยวกับคดี งานคดีแพ่ง งานคดีอาญา และงานคดีปกครองของสำนักงาน
(5) ดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ประกอบวิชาชีพโดยไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
(6) ดำเนินการทางวินัยและละเมิดที่เกี่ยวข้องกับพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน
(7) งานอุทธรณ์คำสั่งการไม่ออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ การไม่ต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และการไม่ออกใบแทนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
(8) อุทธรณ์คำวินิจฉัยการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
(9) อุทธรณ์ ร้องทุกข์ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน                       
(10) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย