หน้าที่และความรับผิดขอบ

(1) ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน และพัฒนางานดำเนินงานทางด้านกฎหมาย

(2) ตรวจสอบข้อบังคับ ระเบียบ รวมทั้งการให้ความเห็น และข้อเสนอแนะ คำปรึกษาเกี่ยวกับข้อกฎหมายในการดำเนินงานของสำนักงาน

(3) ให้ข้อเสนอแนะ และคำปรึกษา เกี่ยวกับนิติกรรมสัญญาของสำนักงานหรือข้อตกลงระหว่างคุรุสภากับหน่วยงานภายนอกในการดำเนินงานของสำนักงาน

(4) ดำเนินการเกี่ยวกับคดี งานคดีแพ่ง งานคดีอาญา และงานคดีปกครองของสำนักงาน

(5) ดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ประกอบวิชาชีพโดยไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

(6) ดำเนินการทางวินัยและละเมิดที่เกี่ยวข้องกับพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน

(7) งานอุทธรณ์คำสั่งการไม่ออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ การไม่ต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และการไม่ออกใบแทนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

(8) อุทธรณ์คำวินิจฉัยการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

(9) อุทธรณ์ ร้องทุกข์ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน

(10) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มกฎหมาย

หน้าที่ความรับผิดชอบ
ผู้อำนวยการกลุ่ม
เจ้าหน้าที่

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam

นางเพียงใจ ขาวเหลือง

(1) ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน และพัฒนางานดำเนินงานทางด้านกฎหมาย
(2) ตรวจสอบข้อบังคับ ระเบียบ รวมทั้งการให้ความเห็น และข้อเสนอแนะ คำปรึกษาเกี่ยวกับข้อกฎหมายในการดำเนินงานของสำนักงาน
(3) ให้ข้อเสนอแนะ และคำปรึกษา เกี่ยวกับนิติกรรมสัญญาของสำนักงานหรือข้อตกลงระหว่างคุรุสภากับหน่วยงานภายนอกในการดำเนินงานของสำนักงาน
(4) ดำเนินการเกี่ยวกับคดี งานคดีแพ่ง งานคดีอาญา และงานคดีปกครองของสำนักงาน
(5) ดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ประกอบวิชาชีพโดยไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
(6) ดำเนินการทางวินัยและละเมิดที่เกี่ยวข้องกับพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน
(7) งานอุทธรณ์คำสั่งการไม่ออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ การไม่ต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และการไม่ออกใบแทนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
(8) อุทธรณ์คำวินิจฉัยการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
(9) อุทธรณ์ ร้องทุกข์ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน
(10) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย