(1) วิเคราะห์ สังเคราะห์ การวางแผน สำนวนคดีกล่าวหาหรือกล่าวโทษ การประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ

(2) กำกับดูแล และพิจารณาการประพฤติผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ

(3) ให้ความรู้ คำแนะนำ และคำปรึกษาเกี่ยวกับการประพฤติผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ

(4) ตรวจสอบติดตามข่าวสารทุกช่องทางเกี่ยวกับการประพฤติผิดจรรยาบรรณวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 

(5) เสนอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง และคณะอนุกรรมการสอบสวนการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

(6) ดำเนินการสืบสวนและสอบสวนตามกระบวนการของกฎหมาย 

(7) สรุปเสนอรายงานการสืบสวนต่อเลขาธิการคุรุสภาก่อนนำเสนอผู้มีอำนาจพิจารณา         

(8) นำเสนอรายงานการสอบสวนการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพต่อผู้มีอำนาจในการพิจารณาวินิจฉัยโทษ 

(9) จัดทำคำวินิจฉัย  แจ้งผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าวโทษ  แจ้งผู้กล่าวหาหรือผู้กล่าวโทษ และแจ้งหน่วยงานต้นสังกัด

(10) เก็บรักษาใบอนุญาตกรณีถูกสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต และส่งคืนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเมื่อครบกำหนดการพักใช้ใบอนุญาต

(11) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย