สำนักนโยบายและแผน

การกำหนดนโยบายและแผนพัฒนาวิชาชีพ  ประสาน ส่งเสริมการศึกษาและการวิจัยเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ และแผนงานโครงการของคุรุสภาการจัดทำข้อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี เกี่ยวกับนโยบายหรือปัญหาการพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา การประกอบวิชาชีพทางการศึกษา หรือการออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศต่าง ๆ การจัดตั้ง จัดสรร และบริหารงบประมาณ  วิจัย ติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน การควบคุมภายใน  การจัดทำรายงานประจำปีเสนอคณะกรรมการคุรุสภาเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี  การประสานสัมพันธ์ ส่งเสริมสนับสนุนเพื่อการพัฒนาวิชาชีพขององค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศ การระดมทรัพยากร ความร่วมมือ การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับพันธกิจของคุรุสภา และงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มงาน

กลุ่มแผนและงบประมาณ
กลุ่มวิจัย ติดตามและประเมินผล
กลุ่มวิเทศสัมพันธ์

(1) ศึกษา วิเคราะห์ หรือวิจัยเพื่อการกำหนดนโยบายแผนพัฒนาวิชาชีพ และแผนยุทธศาสตร์ของคุรุสภา
(2) จัดทำแผนยุทธศาสตร์คุรุสภา แผนการดำเนินงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประสาน และกำหนดแผนหรือแนวทางการระดมทรัพยากร และการจัดหารายได้ของสำนักงาน
(3) จัดทำประมาณการรายรับ รายจ่ายประจำปีของสำนักงานและดำเนินการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
(4) ดำเนินการเร่งรัด ควบคุม บริหารการใช้งบประมาณรายจ่ายให้เป็นไปตามแผนบริหารงบประมาณและระเบียบวิธีการงบประมาณ
(5) สนับสนุนข้อมูล ให้คำปรึกษาด้านการจัดทำแผน การดำเนินงานและงบประมาณ
(6)  จัดทำข้อเสนอเกี่ยวกับนโยบายหรือปัญหาการพัฒนาวิชาชีพเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และความเห็นเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ หรือการออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศต่าง ๆ เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
(7) ประสานความร่วมมือและจัดทำข้อมูลเอกสาร ด้านนโยบาย การวางแผนยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ และงบประมาณร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(8) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

(1) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยเพื่อการพัฒนาวิชาชีพและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
(2) กำกับ เร่งรัด ติดตาม และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
(3) ศึกษา วิเคราะห์และประเมินผล แผนงาน/โครงการ ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ของงานของส่วนงานในสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
(4) พัฒนาระบบ รูปแบบ หลักเกณฑ์ วิธีการในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ
(5) จัดทำรายงานประจำปีเสนอคณะกรรมการคุรุสภาและคณะรัฐมนตรี
(6) ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการติดตาม กำกับ และประเมินผลแผนงาน / โครงการ แก่ส่วนงานและปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย
(7) จัดทำรายงานการควบคุมภายในของสำนักงานเสนอสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
(8) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

(1) ศึกษาวิเคราะห์ วางแผนดำเนินงานด้านความร่วมมือและสัมพันธ์องค์กรระหว่างประเทศ
(2) ให้คำปรึกษา แนะนำและดำเนินงานด้านการต่างประเทศของคุรุสภา
(3) ประสานสัมพันธ์ ส่งเสริม สนับสนุนเพื่อการพัฒนาวิชาชีพขององค์กรทั้งในและต่างประเทศ
(4) ระดมทรัพยากร ความร่วมมือ จัดทำและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านการต่างประเทศ
(5) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย