(1) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยเพื่อการพัฒนาวิชาชีพและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

(2) กำกับ เร่งรัด ติดตาม และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

(3) ศึกษา วิเคราะห์และประเมินผล แผนงาน/โครงการ ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ของงานของส่วนงานในสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

(4) พัฒนาระบบ รูปแบบ หลักเกณฑ์ วิธีการในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ

(5) จัดทำรายงานประจำปีเสนอคณะกรรมการคุรุสภาและคณะรัฐมนตรี

(6) ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการติดตาม กำกับ และประเมินผลแผนงาน / โครงการ แก่ส่วนงานและปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย

(7) จัดทำรายงานการควบคุมภายในของสำนักงานเสนอสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

(8) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย