(1) ศึกษาวิเคราะห์ วางแผนดำเนินงานด้านความร่วมมือและสัมพันธ์องค์กรระหว่างประเทศ

(2) ให้คำปรึกษา แนะนำและดำเนินงานด้านการต่างประเทศของคุรุสภา

(3) ประสานสัมพันธ์ ส่งเสริม สนับสนุนเพื่อการพัฒนาวิชาชีพขององค์กรทั้งในและต่างประเทศ

(4) ระดมทรัพยากร ความร่วมมือ จัดทำและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านการต่างประเทศ

(5) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย