(1) ศึกษา วิเคราะห์ หรือวิจัยเพื่อการกำหนดนโยบายแผนพัฒนาวิชาชีพ และแผนยุทธศาสตร์ของคุรุสภา

(2) จัดทำแผนยุทธศาสตร์คุรุสภา แผนการดำเนินงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประสาน และกำหนดแผนหรือแนวทางการระดมทรัพยากร และการจัดหารายได้ของสำนักงาน

(3) จัดทำประมาณการรายรับ รายจ่ายประจำปีของสำนักงานและดำเนินการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

(4) ดำเนินการเร่งรัด ควบคุม บริหารการใช้งบประมาณรายจ่ายให้เป็นไปตามแผนบริหารงบประมาณและระเบียบวิธีการงบประมาณ

(5) สนับสนุนข้อมูล ให้คำปรึกษาด้านการจัดทำแผน การดำเนินงานและงบประมาณ

(6)  จัดทำข้อเสนอเกี่ยวกับนโยบายหรือปัญหาการพัฒนาวิชาชีพเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และความเห็นเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ หรือการออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศต่าง ๆ เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

(7) ประสานความร่วมมือและจัดทำข้อมูลเอกสาร ด้านนโยบาย การวางแผนยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ และงบประมาณร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(8) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย