องค์กรวิชาชีพ หรือสภาวิชาชีพในประเทศไทย

(ที่มา : สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. http://www.bhes.mua.go.th/council.html. 1 มิถุนายน 2563.)

 1. คุรุสภา
 2. ทันตแพทยสภา
 3. แพทยสภา
 4. สภากายภาพบำบัด
 5. สภาการพยาบาล
 6. สภาทนายความ
 7. สภาเทคนิคการแพทย์
 8. สภาเภสัชกรรม
 9. สัตวแพทยสภา
 10. สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 11. สภาวิศวกร
 12. สภาสถาปนิก
 13. สภาวิชาชีพบัญชี
 14. สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
 15. สภาการสาธารณสุขชุมชน
 16. สภาการแพทย์แผนไทย
 17. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ