รายชื่อองค์การมหาชนที่จัดตั้งตาม พ.ร.บ. เฉพาะ

(ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. https://po.opdc.go.th/content/MTg4. 1 มิถุนายน 2563.)

 1. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 2. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 3. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
 4. สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
 5. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 6. สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
 7. กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 8. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
 9. คุรุสภา
 10. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
 11. สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
 12. สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
 13. สถาบันอนุญาโตตุลาการ
 14. สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
 15. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
 16. กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
 17. สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
 18. สถาบันวัคซีนแห่งชาติ
 19. สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
 20. สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
 21. สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม
 22. สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
 23. สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ
 24. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล