มาตรา ๓๔ ให้มีสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) รับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินงานของคุรุสภา

(๒) ประสานและดำเนินการเกี่ยวกับกิจการอื่นที่คุรุสภามอบหมาย

(๓) จัดทำรายงานประจำปีเกี่ยวกับการดำเนินงานเสนอต่อคุรุสภา

ส่วนงาน

สำนักมาตรฐานวิชาชีพ
สำนักทะเบียนและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
สำนักจรรยาบรรณวิชาชีพและนิติการ
สำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ
สำนักนโยบายและแผน
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักอำนวยการ
สถาบันคุรุพัฒนา
กลุ่มพัฒนาระบบงาน
หน่วยตรวจสอบภายใน

การศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
เสนอแผนงานและแนวทางในการกำหนดและพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา
การรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร และวุฒิบัตรทางการศึกษา เพื่อการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
การรับรองคุณวุฒิการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
การรับรองความรู้และประสบการณ์วิชาชีพทางการศึกษา
การกำหนดแนวทาง หลักเกณฑ์ และวิธีการทดสอบเพื่อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
การรับรองความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
การกำหนดระดับคุณภาพของมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
การประเมินระดับคุณภาพของผู้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
การกำหนดหลักเกณฑ์การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

การเสนอแผนงานและแนวทางในการจัดระบบงานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
การจัดทำและดูแลรักษาทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและทะเบียนสมาชิกคุรุสภา
การดำเนินการอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในกรณีอื่น ๆ
การตรวจสอบรับรองข้อมูลการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
การจัดทำข้อมูลสารสนเทศผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
งานบริหารทั่วไปทางการทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

การรับเรื่องร้องเรียนการประพฤติผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ
การรวบรวมข้อมูลการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ
การดำเนินงานกระบวนการสืบสวน สอบสวน และการพิจารณาการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ
การดำเนินการแจ้งคำวินิจฉัยกรณีการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพตามกฎหมายกำหนด
การพักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต
การอุทธรณ์กรณีไม่ออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ไม่ต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และไม่ออกใบแทนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
การอุทธรณ์คำวินิจกรณีประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ
การดำเนินการทางวินัยแก่พนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน
การอุทธรณ์ร้องทุกข์ของพนักงานเจ้าหน้าที่
เป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายของส่วนงานภายในสำนักงานเกี่ยวกับการดำเนินการคดีแพ่ง คดีอาญา คดีปกครอง
ดำเนินการรวบรวมตรวจสอบและพิจารณากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของคุรุสภา
ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการทำสัญญาหรือข้อตกลงระหว่างคุรุสภากับหน่วยงานภายนอก
งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

การศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพ
การยกย่องและผดุงเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
การเสนอแผนงานและแนวทางการพัฒนา การส่งเสริม การสนับสนุน การยกย่องและการผดุงเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้มีการประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
รับรองวุฒิบัตรและกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา
การประสาน ส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายเพื่อการพัฒนาวิชาชีพและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
การเสริมสร้าง และเผยแพร่องค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ดำเนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมูลนิธิและกองทุนของคุรุสภา มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

การกำหนดนโยบายและแผนพัฒนาวิชาชีพ
ประสาน ส่งเสริมการศึกษาและการวิจัยเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ และแผนงานโครงการของคุรุสภา
การจัดทำข้อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายหรือปัญหาการพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา การประกอบวิชาชีพทางการศึกษา หรือการออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศต่าง ๆ
การจัดตั้ง จัดสรร และบริหารงบประมาณ
วิจัย ติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน
การควบคุมภายใน
การจัดทำรายงานประจำปีเสนอคณะกรรมการคุรุสภาเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี
การประสานสัมพันธ์ ส่งเสริมสนับสนุนเพื่อการพัฒนาวิชาชีพขององค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศ
การระดมทรัพยากร ความร่วมมือ การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับพันธกิจของคุรุสภา
งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

การเสนอนโยบาย วางแผน กำกับ ดูแล สนับสนุน ส่งเสริม ติดตามการใช้และการให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัล
การพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์เพื่อการประมวลผลข้อมูล ระบบงานสารสนเทศเพื่อการบริหาร ระบบคลังข้อมูลและสถิติ
การบริหารจัดการฐานข้อมูล ระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย
การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
การบริหารจัดการเว็บไซต์ของคุรุสภา
การจัดทำข้อมูลสถิติและสารสนเทศของคุรุสภา ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ระบบตอบรับอัตโนมัติ (Call Center)
การสื่อสารองค์กรหรือการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
การจัดทำวารสารวิทยาจารย์และวารสารอื่น ๆ ของคุรุสภา
การบริการงานวิทยบริการ
การดำเนินงานหอสมุดคุรุสภา หอจดหมายเหตุวิชาชีพทางการศึกษาและคลังปัญญาวิชาชีพทางการศึกษา
งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

งานช่วยอำนวยการและงานเลขานุการของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
งานเลขานุการของคณะกรรมการคุรุสภา และคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
การพัฒนาระบบงานและดำเนินการบริหารงานบุคคล
การบริหารงานการเงินการบัญชี
การบริหารงานพัสดุ อาคารสถานที่ ยานพาหนะ
สวัสดิการ
การบริหารทั่วไปของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
งานกองทุนบำเหน็จพนักงานเจ้าหน้าที่
การเสนอแผนงาน แนวทางพัฒนา กำกับ ดูแล และประสานการดำเนินงานตามภารกิจของคุรุสภาในส่วนภูมิภาค
การดำเนินการจัดกิจกรรมพิเศษ งานการกุศล และงานอื่นใดที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนงานใดของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

เสนอแนะนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
วิจัย พัฒนา และสร้างสรรค์นวัตกรรม องค์ความรู้ที่ลุ่มลึก และสร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเกี่ยวกับวิชาชีพทางการศึกษาและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องระดับปริญญา
รับรองหลักสูตรการอบรมและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
พัฒนาแนวทางการรับรองหลักสูตรการอบรมและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ส่งเสริม สนับสนุน การอบรม พัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา
ดำเนินงานเกี่ยวกับการฝึกอบรมและการดำเนินการอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคุรุสภา
พัฒนาคลังความรู้และเป็นศูนย์กลางข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรการอบรมและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อเผยแพร่
เป็นศูนย์กลางการติดต่อและแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ และกิจกรรมอื่น ๆ ในวิชาชีพทางการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ

เสนอแนะ ให้คำปรึกษา วางแผนและดำเนินการพัฒนาระบบงานของสำนักงาน ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหาร
ประสานการปรับบทบาท ภารกิจ โครงสร้างการแบ่งส่วนงาน และการวางแผนอัตรากำลัง
การปรับกลไกวิธีการบริหาร
การปรับขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน
การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมและค่านิยม
การกำหนดกรอบและดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี
การกำกับ ดูแล ติดตามประเมินผลการพัฒนาระบบงาน
งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

การกำหนดเป้าหมายทิศทางภารกิจงานตรวจสอบภายในเพื่อสนับสนุนการบริหารงาน
การบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ  กำหนดกฎบัตรการตรวจสอบภายในไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
ปฏิบัติงานตรวจให้เป็นไปตามมาตรฐานคู่มือและแนวปฏิบัติการตรวจสอบภายใน
เสนอแผนการตรวจสอบประจำปี
รายงานและติดตามผลการตรวจสอบ
เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่หน่วยรับตรวจ
ให้คำแนะนำเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในและสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ
ประสานกับส่วนงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย