ส่งเสริมการศึกษาและการวิจัยเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ