แบบวัดและประเมินการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพครู

คำชี้แจง :

1. แบบวัดและประเมินฯ นี้มีจุดประสงค์เพื่อวัดและประเมินการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของผู้ที่เข้าเรียนในปีการศึกษา 2562 ในหลักสูตรปริญญาระดับบัณฑิตศึกษาที่คุรุสภารับรอง

2. ผู้บันทึกข้อมูลตามแบบวัดและประเมินฯ นี้ ได้แก่ อาจารย์นิเทศการปฏิบัติการสอน ครูพี่เลี้ยงในการปฏิบัติการสอน และผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชาขั้นต้นในสถานศึกษาของนักศึกษาที่ปฏิบัติการสอน

3. แบบวัดและประเมินฯ นี้ แบ่งเป็น 2 ตอน ได้แก่

3.1 ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน

3.2 ตอนที่ 2 รายการวัดและประเมินการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู

3.3 ตอนที่ 3 รายการวัดและประเมินการปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพครู

4. ข้อมูลคำตอบของท่านจะถือเป็นความลับและจะใช้ประมวลผลเพื่อการประเมินในภาพรวมเท่านั้น

ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน

คำชี้แจง :  โปรดกรอกข้อมูลและเลือกคำตอบตามข้อมูลที่เป็นจริง

รายการข้อมูลพื้นฐาน :

2. ผู้ประเมิน :   ผู้ได้รับมอบหมาย/แต่งตั้ง

4. ผู้รับการประเมิน :     ผู้เข้าเรียนในปีการศึกษา 2562

6. การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา :

7. ช่วงเวลาของการประเมิน : ช่วงเวลาที่ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรปริญญาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี

ตอนที่ 2 รายการวัดและประเมินการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ

คำชี้แจง : โปรดพิจารณาทักษะหรือพฤติกรรมส่วนใหญ่หรือภาพรวมของผู้รับการประเมิน(หรือผู้เรียนที่ถูกประเมิน) ตามรายการวัดและประเมินทุกข้อ แล้วเลือกระดับทักษะหรือพฤติกรรมที่ตรงกับสภาพจริงที่มีหลักฐานอ้างอิงได้ ดังนี้

1=เลียนแบบได้(Imitation) หมายถึง รับรู้หลักการปฏิบัติเลือกหาตัวแบบที่สนใจและทำตามหรือลอกเลียนแบบในเรื่องที่เรียนรู้โดยมีตัวอย่างพฤติกรรม เช่น ทำตาม ลอกเลียน ทำซ้ำ ในสิ่งที่เรียนรู้ได้

2=ทำตามแบบได้(Manipulation) หมายถึง ฝึกตามแบบและพยายามทำซ้ำ หรือสามารถปฏิบัติงานได้ตามข้อแนะนำหรือคู่มือในเรื่องที่เรียนรู้โดยมีตัวอย่างพฤติกรรม เช่น นำไปปฏิบัติด้วยตนเอง สร้างตามสิ่งที่เรียนรู้ได้

3=ทำเองได้ถูกต้อง(Precision) หมายถึง ปฏิบัติได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องชี้แนะ พยายามทำให้ถูกต้องและพัฒนาเป็นรูปแบบของตัวเองในเรื่องที่เรียนรู้โดยมีตัวอย่างพฤติกรรม เช่น สาธิต แสดง ทำให้สำเร็จ ในสิ่งที่เรียนรู้ได้

4=ทำเป็นระบบต่อเนื่อง(Articulation) หมายถึง ปฏิบัติตามรูปแบบที่ได้เรียนและเลือกเป็นของตัวเองและปฏิบัติตามรูปแบบนั้นอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ โดยมีตัวอย่างพฤติกรรม เช่น ปรับ/ประยุกต์ บูรณาการ แก้ปัญหา สร้างสูตรการทำ ในสิ่งที่เรียนรู้ได้

5=ทำเป็นอัตโนมัติ(Naturalization) หมายถึง ปฏิบัติสิ่งที่ได้เรียนรู้ได้คล่องแคล่วว่องไวโดยอัตโนมัติ ดูเป็นธรรมชาติ ไม่ขัดเขิน โดยมีตัวอย่างพฤติกรรม เช่น กำหนดเป้าหมาย เลือกกลยุทธ์ กำหนดวิธีการ/กิจกรรม ในสิ่งที่เรียนรู้ได้

รายการวัดและประเมิน :

(ก) การปฏิบัติหน้าที่ครู

(ข) การจัดการเรียนรู้

(ค) ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน

ตอนที่ 3 รายการวัดและประเมินการปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพครู

คำชี้แจง : โปรดพิจารณาทักษะหรือพฤติกรรมส่วนใหญ่หรือภาพรวมของผู้รับการประเมิน(หรือผู้เรียนที่ถูกประเมิน) ตามรายการวัดและประเมินทุกข้อ แล้วเลือกระดับคุณลักษณะ เจตคติหรือพฤติกรรมที่ตรงกับสภาพจริงที่มีหลักฐานอ้างอิงได้ ดังนี้

1=รับรู้ (Receiving) หมายถึง มีความสนใจ ความรู้สึกที่เกิดจากสิ่งเร้าหรือการเรียนรู้ในเรื่องที่เรียนรู้โดยมีตัวอย่างพฤติกรรม เช่น ฟัง รับรู้ สังเกต ในเรื่องที่เรียนรู้

2=ตอบสนอง (Responding) หมายถึง ยินยอม เต็มใจ และพอใจต่อสิ่งเร้าหรือเรื่องที่เรียนรู้ นำไปปฏิบัติด้วยตนเองในเรื่องที่เรียนรู้โดยมีตัวอย่างพฤติกรรม เช่น ตอบคำถาม มีปฏิกิริยา ต่อเรื่องที่เรียนรู้

3=เกิดค่านิยม (Valuing) หมายถึง เลือกปฏิบัติในสิ่งที่สังคมยอมรับ หรือปฏิบัติตามในเรื่องใดเรื่องหนึ่งจนกลายเป็นความเชื่อและเกิดทัศนคติที่ดีในเรื่องที่เรียนรู้โดยมีตัวอย่างพฤติกรรม เช่น สนับสนุน มีส่วนร่วม กับเรื่องที่เรียนรู้

4=จัดระบบได้ (Organization) หมายถึง รวบรวมค่านิยมใหม่และจัดระบบค่านิยมที่จะยึดถือในเรื่องที่เรียนรู้โดยมีตัวอย่างพฤติกรรม เช่น ระบุแนวทาง เลือก เรื่องที่เรียนรู้ได้

5=เป็นลักษณะประจำตัว (Characterization) หมายถึง นำค่านิยมที่ยึดถือมาปฏิบัติหรือใช้เป็นตัวควบคุมพฤติกรรม ที่เป็นนิสัยประจำตัวของตนในเรื่องที่เรียนรู้โดยมีตัวอย่างพฤติกรรม เช่น ยึดถือ/เชื่อมั่น ปฏิบัติเป็นนิสัยประจำ ในเรื่องที่เรียนรู้

รายการวัดและประเมิน :