จัดสรรเงินอุดหนุน E-PLC

คุรุสภาประกาศผลการจัดสรรเงินอุดหนุนงานส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (E-PLC) ประจำปี  2563

          ดร.วัฒนาพร  ระงับทุกข์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา  กล่าวว่า ตามที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้เชิญชวนให้สถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมงานส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจำปี  2563 ขอรับเงินอุดหนุนจากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพ มุ่งเน้นไปสู่การนำไปใช้ปฏิบัติในวิถีชีวิต ประจำวันได้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ เรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพให้แก่ผู้เตรียมเข้าสู่วิชาชีพทางการศึกษา และเพื่อสร้างประสบการณ์การบูรณาการหลักจรรยาบรรณวิชาชีพครูสู่การปฏิบัติการสอนในชั้นเรียนโดยมีครูประจำการเป็นผู้นำและกำกับดูแลเป็นแบบอย่าง โดยขอรับเงินอุดหนุนมายังสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา นั้น

บัดนี้ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้พิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุน ฯ ให้แก่สถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 22 แห่ง ดังนี้

 1. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชุมพร
 2. มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
 3. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
 4. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 5. มหาวิทยาลัยทักษิณ
 6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 7. มหาวิทยาลัยบูรพา
 8. มหาวิทยาลัยพะเยา
 9. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 10. มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
 11. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 12. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
 13. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 14. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 15. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
 16. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 17. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
 18. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
 19. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 20. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 21. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 22. มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ดูประกาศรายชื่อฯ ได้ที่เว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th

Written by 

Related posts

ความร่วมมือด้านการพัฒนาวิชาชีพ

ดร.วัฒนาพร  ระงับทุกข์ เลขาธิการคุรุสภา เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ระหว่าง สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กับ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด  ศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  บริษัท วิสดอมไวด์ จำกัด  และบริษัท...
Read More

Leave a Comment