จัดสรรเงินอุดหนุน E-PLC

คุรุสภาประกาศผลการจัดสรรเงินอุดหนุนงานส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (E-PLC) ประจำปี  2563           ดร.วัฒนาพร  ระงับทุกข์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา  กล่าวว่า ตามที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้เชิญชวนให้สถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมงานส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจำปี  2563 ขอรับเงินอุดหนุนจากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพ มุ่งเน้นไปสู่การนำไปใช้ปฏิบัติในวิถีชีวิต ประจำวันได้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ เรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพให้แก่ผู้เตรียมเข้าสู่วิชาชีพทางการศึกษา และเพื่อสร้างประสบการณ์การบูรณาการหลักจรรยาบรรณวิชาชีพครูสู่การปฏิบัติการสอนในชั้นเรียนโดยมีครูประจำการเป็นผู้นำและกำกับดูแลเป็นแบบอย่าง โดยขอรับเงินอุดหนุนมายังสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา นั้น บัดนี้ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้พิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุน ฯ ให้แก่สถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 22 แห่ง ดังนี้ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชุมพร มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา…

Read More

ความร่วมมือด้านการพัฒนาวิชาชีพ

ดร.วัฒนาพร  ระงับทุกข์ เลขาธิการคุรุสภา เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ระหว่าง สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กับ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด  ศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  บริษัท วิสดอมไวด์ จำกัด  และบริษัท เอดู พาร์ค จำกัด และการประชุม ชี้แจง เรื่อง การพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) ประจำปี 2563 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (ZOOM.US)  เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมไทยาจารย์ ชั้น 3 อาคาร 2 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา           ดร.วัฒนาพร  ระงับทุกข์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า คุรุสภาในฐานะองค์กรวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา ตระหนักถึงความสำคัญของการยกระดับคุณภาพของวิชาชีพครู ด้วยการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้แบบการร่วมมือรวมพลังของกลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่คุณภาพผู้เรียน ภายใต้การส่งเสริม พัฒนา และยกย่องผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทุกสังกัด โดยได้ริเริ่มแนวคิดสำคัญในการพัฒนาวิชาชีพในรูปแบบของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ปี 2562 เป็นปีแรกที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ร่วมกับบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด และมูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย …

Read More