สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
จากการจัดตั้งคุรุสภา ตามพระราชบัญญัติครู พุทธศักราช 2488 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2488 และบริหารงานโดยคณะกรรมการอำนวยการคุรุสภา นั้น เมื่อคุรุสภาได้แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการคุรุสภาชุดแรก เพื่อทำหน้าที่บริหารงานของคุรุสภาโดยสมบูรณ์ตามกฎหมายแล้ว สิ่งที่จะต้องดำเนินการต่อไปคือ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามมติของคณะกรรมการอำนวยการคุรุสภา ซึ่งตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติครู พุทธศักราช 2488 กำหนดให้ “คณะกรรมการอำนวยการคุรุสภา แต่งตั้งเลขาธิการคุรุสภาและเจ้าหน้าที่อื่นตามสมควร” ดังนั้น คณะกรรมการอำนวยการคุรุสภา จึงมีมติแต่งตั้งข้าราชการประจำของกระทรวงศึกษาธิการมารักษาการในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา และหัวหน้าแผนกต่าง ๆ เพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานกรรมการอำนวยการคุรุสภาได้ลงนามแต่งตั้งข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการมาปฏิบัติงานของคุรุสภาชุดแรก จำนวน 9 คน ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2488 ประกอบด้วย
1. พระยาจินดารักษ์ (อธิบดีกรมพลศึกษา) รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา
2. นายบุญช่วย สมพงษ์ (หัวหน้ากองศึกษาผู้ใหญ่) รักษาการในตำแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการคุรุสภา
3. นายวิญญาต ปุตระเศรณี (หัวหน้ากองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวง) รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าแผนกสารบรรณ
4. นายบุรินทร์ สิมพะสิก (หัวหน้ากองโรงเรียนประชาบาล)รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าแผนกทะเบียน
5. หลวงคุรุนิติพิศาล (ข้าหลวงตรวจการศึกษา) รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าแผนกรักษาผลประโยชน์ของครู
6. หลวงบริหารสิกขกิจ (ข้าหลวงตรวจการศึกษา) รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าแผนกช่วยเหลืออุปการะครูและครอบครัว
7. นายบุญช่วย สมพงษ์ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าแผนกส่งเสริมความรู้
8. ขุนทรงวรวิทย์ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าแผนกการคลัง
ขณะเดียวกันประธานกรรมการอำนวยการคุรุสภา ก็ได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้ศึกษาธิการจังหวัดและศึกษาธิการอำเภอ เป็นเจ้าหน้าที่คุรุสภาประจำจังหวัดและเจ้าหน้าที่คุรุสภาประจำอำเภอตามลำดับ โดยมีสำนักงานอยู่ที่แผนกศึกษาธิการจังหวัดและแผนกศึกษาธิการอำเภอ การกำหนดวันสถาปนาสำนักงานเลขาธิการคุรุสภานั้น กำหนดขึ้นโดยยึดวันที่มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อเริ่มปฏิบัติงานของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2488 เป็นวันสถาปนาสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา แม้ว่าคุรุสภาจะปรับเปลี่ยนมาเป็นสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา ในปี พ.ศ. 2546 ปัจจุบัน แม้ว่าภารกิจหน้าที่ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจะมีการปรับเปลี่ยนไปจากเดิมแล้วก็ตาม สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ก็ยังคงยึดวันที่ 2 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน