สารจากเลขาธิการคุรุสภา เนื่องในโอกาสครบรอบ 75 ปี สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

วันที่ 2 มีนาคม 2563 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาดำเนินงานตามภารกิจของคุรุสภาในฐานะสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ในการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ กำกับดูแลการประกอบวิชาชีพ พัฒนาวิชาชีพ และส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ ประสาน ส่งเสริม การศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ และพัฒนาระบบบริหารจัดการ โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม มีเป้าหมายให้ผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษามีจิตวิญาณความเป็นครู มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ และส่งเสริมทักษะที่จำเป็นของโลกในศตวรรษที่ 21

ตลอดระยะเวลาปี 2562 ที่ผ่านมา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาร่วมกับเครือข่ายการพัฒนาครู ได้พัฒนาและยกระดับบทบาทภารกิจอย่างต่อเนื่องตามหลักการที่ว่า “สร้างมาตรฐานและจิตวิญาณความเป็นครู สู่คุณภาพการศึกษาไทย” เพื่อเป็นหลักประกันแก่สังคมว่าผู้ประกอบวิชาชีพครูเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและจิตวิญญาณความเป็นครูอย่างแท้จริง และมีศักยภาพเหมาะสมในโลกศตวรรษที่ 21 รวมทั้งยกระดับการบริการด้านวิชาชีพเพื่ออำนวยความสะดวก ลดระยะเวลาและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล

ผลการดำเนินงานที่สำคัญหลายประการ อาทิ การกำหนดมาตรฐานวิชาชีพครูให้เป็นที่ยอมรับของผู้ประกอบวิชาชีพและสังคม การสร้างสื่อส่งเสริมจิตวิญาณความเป็นครู การพัฒนาหอสมุดคุรุสภาให้เป็น Smart Library การพัฒนากระบวนการยกย่องเชิดชูเกียรติวิชาชีพให้เป็นที่ยอมรับของผู้ประกอบวิชาชีพและสังคม การสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการเผยแพร่งานวิจัย นวัตกรรม องค์ความรู้วิชาชีพ และส่งเสริมให้เกิดการรวมตัวกันเป็นเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) และชุมชนแห่งการเรียนรู้ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (e-PLC) รวมทั้งการนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงานและการให้บริการผ่านระบบ KSP e-Service

ในโอกาสสำคัญนี้ ดิฉันขอขอบคุณทุกท่านที่มุ่งมั่นเสียสละร่วมพัฒนางานคุรุสภาและร่วมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เจริญก้าวหน้าตามลำดับ ขอจงประสบแต่ความสุขความเจริญ เพื่อร่วมกันพัฒนาการศึกษาของชาติให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนสืบไป

(ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์)

เลขาธิการคุรุสภา