สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา เรียกว่า “คุรุสภา” (The Teachers Council of Thailand.)